Gönderen Konu: AMATÖR TELSİZCİLİĞİN CEZA HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  (Okunma sayısı 31503 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

  Çevrimdışı TA2ANI

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 2
 • İleti: 45

Uzun zamandır Amatör Telsizcilikle ilgili kanun ve yönetmelikleri inceliyor, bu konuyla ilgili diğer amatörlerin yorumları okuyordum. Belki sizlere de faydalı olabileceğini düşündüğüm bu konu ile ilgili hukuki mütalaam şöyledir.

1- GİRİŞ :

Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Bir şeyin suç olabilmesi için kanunla tanımlanması ve cezasının ne olduğunun yazılması gerekir.

(Dayanağım) Türk Ceza Kanunu
Madde 2 - (1) : Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

İkinci olarak; yönetmelik, idarenin düzenleyici bir işlemidir. Dolayısı ile yönetmelik ile de suç ve cezadan bahsedilemez.

(Dayanağım) Türk Ceza Kanunu
Madde 2 - (2) :  İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaz.

Ayrıca bir yönetmeliğin yapılabilmesi için dayanak bir kanununun olması gerekmektedir. Amatör Telsizcilik ile ilgili yönetmeliklere de bakacak olursak, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37. maddesine dayanarak hazırlandığı, Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin de yine aynı Kanunun 43. maddesine dayanarak hazırlandığını görürüz. Hal böyle olunca bizler içinde Kanun olarak bakmamız gereken Elektronik Haberleşme Kanunu olacaktır.

2-  ELEKTRONİK HABEŞLEŞME KANUNUNDA SAYILAN CEZA HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Elektronik Haberleşme Kanununun 7. Kısmı ceza hükümlerini düzenlemiştir. Ancak bu ceza hükümlerinin çoğu amatör telsizciler için değil, frekans tahsisi gereken kurumlar, satış yapan kuruluşlar gibi yerler içindir. Yine de ceza hükümlerini düzenleyen 63. maddenin 5. fıkrası şöyledir: "Kurum tarafından yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kişiler tarafından;" diye sayılarak bazı ceza hükümleri düzenlenmiştir. Amatör telsizciliğin herhangi bir ruhsat yada izne bağlı olmadığı yine bu kanunun 37. maddesinde düzenlenmiştir.  İşte bu yüzden  67. maddenin 5. fıkrasında belirtilen izin ile 37. maddede düzenlenmiş iznin aynı hususu mu kapsadığının tespiti gerekecektir. Kendi kanaatimce böyle bir husus Mahkemeye geldiğinde 63. Madde de söylenen izin hususunun daha genel değerlendirileceği ve Amatör Telsizcilere belirli frekansların kullanıldırılmasının da bu izin içinde olacağı, 37. Madde de bahsedilen iznin, bu belirlenmiş frekansta kullanmanın herhangi bir izne tabi olmadığı şeklinde olacağıdır. Bu şekilde değerlendirme olunca da Elektronik Haberleşme Kanununun 63. Maddesindeki ceza hükümleri amatör telsizcileri de kapsayacaktır. Buna göre:

Elektronik Haberleşme Kanunu
Madde 63:

5: Kurum tarafından yetkilendirilen, izin verilen ve tahsis yapılan kişiler tarafından;
a) Telsiz sistemlerinin Kurumun düzenlemelerine ve verilen telsiz ruhsatnamesine uygun olmayan bir şekilde kurulması, işletilmesi, fiziki yerinin, frekansının ve diğer teknik özelliklerinin değiştirilerek amacı dışında kullanılması halinde aykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması,

b) Telsiz sistemlerinin Kurum düzenlemeleri ile belirlenen tekniklere ve usullere uygun olarak çalıştırılmaması sonucu her ne suretle olursa olsun diğer elektronik haberleşme sistemleri üzerinde elektromanyetik girişim veya diğer her türlü bozucu etkiye sebebiyet verildiğinin tespiti üzerine söz konusu elektromanyetik girişim veya bozucu etkilerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin Kurum tarafından belirlenecek sürede alınmaması,
hallerinde, yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası uygulanır.

63. maddenin bu fıkrasına göre; maddede sayılan ihlallerin tespiti halinde, önce kurum tarafından bir süre belirlenerek ve bu süre içinde ihlalin giderilmesi istenecek, eğer ihlal giderilmez ise o zaman sadece adli para cezası verilecektir.
Aynı maddenin 6. Fıkrası da amatör telsizcileri ilgilendirmektedir. Bu fıkraya göre de :

Elektronik Haberleşme Kanunu
Madde 63:

6: Bu Kanunun 39 uncu maddesine aykırı olarak kodlu ve kriptolu haberleşme yapan ve yaptıranlar beş yüz günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Elektronik Haberleşme Kanununun 39. Maddesi hangi kurum ve kuruluşların kriptolu haberleşme yapabileceğini düzenlemiş olup, bu kurum ve kuruluşlar dışında kalan kişi ve kurumların kriptolu haberleşme yapması halinde 63. Maddenin bu fıkrasına göre cezalandırılacağı, cezanın da sadece adli para cezası olduğu görülmektedir.
Elektronik Haberleşme Kanununun 63. Maddesinin 8,9 ve 10. Maddeleri kimlik tanıtımlı cihazlar ile ilgili ihlalleri, bunlarla ilgili aykırılıkları, bu cihazların kimlik tanıtımları ile oynanılması, değiştirilmesi gibi hususları düzenlemekte olup; direkt amatör telsizcileri ilgilendirmediğinden burada açıklanmamıştır. Çünkü Amatör Telsizcilikte kimlik tanıtımlı cihazlar kullanılmamaktadır. Kaldı ki bu fıkrada sayılan ihlaller amatör telsizciler dışında 3. Kişiler tarafından da işlenebilecek ihlallerdir.

3- YÖNETMELİKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME :
A-) Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği:
Yukarıda da bahsedildiği üzere Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği, Elektronik Haberleşme Kanununun 36 ve 37. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır ( madde:3). Ayrıca bu yönetmelik, 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Amatör Telsizcilik Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmeliğin Amatör Telsizcileri ilgilendiren kısımlar şunlardır:

Madde 5:
(5) : Ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlere, KEGM tarafından Amatör Telsizcilik Belgesi verilir. Amatör telsizcilik belgesine sahip olmayan gerçek kişiler, ya da sorumlu operatör nezareti bulunmaksızın tüzel kişiler amatör telsiz istasyonu kuramaz ve amatör telsizcilik faaliyetinde bulunamazlar.

Bu yönetmelikte herhangi bir cezai müeyyideden bahsedilmemekle birlikte, yönetmeliğin ek-4 ünde yer alan kısmın 3. Maddesinin 15. Fıkrasında; Amatör Telsizcilere yasaklanan faaliyetler sayılmıştır.

B-) Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Amatör Telsizcilik Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği:
Bu yönetmelik de Elektronik Haberleşme Kanununun 43. Maddesine dayanarak hazırlanmıştır ( madde:3). Bu yönetmeliğin 23. Maddesinde, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinde olduğu gibi Yasaklanan Uygulamalar sayılmıştır. Ancak bu yönetmelikte, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinden farklı olarak yasaklanan uygulamalara aykırı davranışın Amatör Telsizcilik Belgesinin iptali sebebi olduğu yazılıdır. Bu yasaklanan uygulamalara bakacak olursak:

Madde 23 – (1) Aşağıda belirtilen uygulamaların yapılması yasaktır.
a) Amatör telsiz istasyonunun, herhangi bir maddi çıkar, vaat veya bir bedel karşılığı kullanılması,
b) Amatörlere ayrılan frekans bantlarında müzik, radyo ve televizyon yayınlarının yapılması,
c) Afet ve acil durum haberleşmesi ve eğitim haricinde, amatör telsizcilik belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,
ç) Üçüncü şahıs mesajlarının para, ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması,
d) Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması,
e) Haberleşmelerde toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen söz ve ifadelerin kullanılması, işletme kurallarına uyulmaması,
f) Yanlış veya yanıltıcı haberleşme yapılması, kendilerine ait çağrı işaretlerinin veya belgelerin üçüncü şahıslara kullandırılması,
g) Amatör telsiz istasyonlarının kendilerini tanıtmadan haberleşme yapmaları,
ğ) Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunması,
h) Amatör telsizcilik belgesinin geçerlilik süresi bittiği halde haberleşme yapılması,
ı) Afet ve acil durum haberleşmesinde ilgili kurum tarafından yapılacak yönlendirme haricinde; amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılması.

4- KANUN VE YÖNETMELİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Ne bu bahsi geçen kanunda ne de yönetmeliklerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait frekansları dinlemenin yasak yada suç olduğu düzenlenmemiştir. Ancak bu yönetmeliğin (ğ) bendine dikkat etmek gerekmektedir. Çünkü bu bentte Amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerden bahsetmekte, bu haberleşmelerin çoğaltılması, üçüncü şahıslara verilmesi, kullanılması veya gizliliğin ihlaline neden olunmaması gerektiği söylenmektedir. Yasaklara tek tek bakarsak, çoğaltılması derken bu haberleşmelerin kaydedilmesinin yasak olduğunu, üçüncü şahıslara verilmesi derken amatör telsizciler dışındaki 3. Şahıslara bu frekans bilgilerinin yada benzeri bilgilerin verilmesinin yasak olduğunu, kullanılması derken öğrenilen bilgilerin başka amaçlarla kullanılmasının yasak olduğunu anlayabiliriz. Peki gizliliğinin ihlaline neden olunması ne demektir? Dinleyerek gizliliğine ihlal etmiş olabilir miyiz? Maddenin içeriğinden amatör telsizcilerin bu frekansları dinleyerek gizliliğine ihlal etmiş olabileceği söylenemez. Çünkü madde zaten amatör radyo bant planı haricindeki haberleşmelerden bahsetmekte, açıkça ve ayrıca bu frekansların dinlemenin yasak olduğundan bahsetmemektedir.

Yine bu maddenin (ı) bendinde ise açıkça amatör telsizcilik belgesinin izin verdiği frekans bandı, güç ve emisyon tiplerinin dışında haberleşme yapılmasının yasak olduğu yazılıdır. Yani kamu kurum ve kuruluşu olması fark etmeden amatör frekanslar dışında haberleşme yapılması yasaklanmıştır. Burada bahsi geçen haberleşmeden kasıt da, haberleşme tek yönlü olarak sadece dinleme ile yapılamayacağı için bu frekanslarda TX yapmaktır.

Bu yasaklanan uygulamaların ihlali ise ceza hukuku anlamında SUÇ DEĞİLDİR. Çünkü yukarıda da bahsedildiği üzere yönetmelik ile suç ve ceza konulamaz. Yönetmelikte bahsedilen yasak uygulamaların ihlali, Amatör Telsizcilik Belgesi ve Çağrı İşaretinin iptaline neden olur. Yani yapılan eylemin başka kanunlarda bir suç olarak yazılı olmaması halinde yasaklanan uygulamaların ihlali bir yargılanma nedeni değildir. Örneğin amatör telsizcilik belgesi sahibi birisinin hırsızlık yapması ve telsizini bu amacına uygun kullanması halinde kendisi hırsızlıktan yargılanacağı gibi yönetmelik gereği belgesi ve çağrı işareti iptal edilecektir.

Bu anlatılanlar ışığında konuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, benim kullandığım el cihazım 0.1 MHZ ile 1300 MHZ arasında dinleme yapabilen ( Kenwood Th-F7 e) bir cihazdır. Bu cihaz ayrıca Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından ithaline izin verilen cihazlar arasındadır. Cihaz da yurt içinden faturalı olarak satın alınmıştır. Bende B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibiyim. Şimdi bu durumda; amatör telsizcilik belgesi sahibi biri, yasal yollarla aldığı cihaz kamu kurumu frekanslarına da ulaşabiliyor diye kolluk kuvvetlerince herhangi bir işleme tabi tutulamaz. Ancak kendisini telsizi ile polis yada başka bir kamu görevlisi gibi tanıtması amatörlük dışında bir suç olduğu için her türlü yasal işleme maruz kalacaktır. Buradaki ince çizgi, işin hassasiyeti ve amatör telsizciliğin bilinip bilinmemesi ile ilgilidir. Takibi yöresel faktörler de uygulamada sorunlar yaratabilir. Terör olaylarının fazla olduğu bir yerde üzerinizde telsiz bulunması kolluk kuvvetlerinde başka bir kanı yaratabilir. Ancak yine de unutmamak gerekir. Kanunun suç olarak saymadığı bir eylem suç değildir. Kaldı ki tüm kanunların üstü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 38. Maddesi “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” hükmü ile masumiyet karinesini düzenlemiştir. Yani siz suçsuz olduğunuzu değil, kamu sizin suçlu olduğunuzu kanıtlamak zorundadır.

Sonuç olarak; siz Amatör Telsizciliğinizi sadece Amatör Telsizcilik faaliyetleri için yasal düzenlemeler sınırında yaparsanız ceza hukuku anlamında hiçbir sorun yaşamazsınız.Saygılarımla.

Av. Ali Anıl YALÇINKAYA
(TB2BAY)

Linkback: https://www.radyoamatorleri.com/makaleler/amator+telsizciligin+ceza+hukuku+acisindan+degerlendirilmesi-t1015.0.html
« Son Düzenleme: 30 Ocak 2011, 23:57:59 Gönderen: tb2bay »
ANIL YALÇINKAYA - Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap

  Çevrimdışı TA3DN

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 48
 • İleti: 1452
 • İsim Soyisim: Bülent Yalçın
Anıl Bey.
Bu çalışmanızın kafalardaki bir çok soru işaretini çözeceğine emin olduğum gibi,kanun ve yönetmelikleri kendilerine göre yorumlayıp daha sonrada insiyatif kullandığını söyleyen bazı kişilerede ders niteliğinde olacağına eminim.
Çok çok teşekkürler.....

  Çevrimdışı TA2ANS

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • ****
 • Bu Mesajı : 8
 • İleti: 336
 • NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE
 • İsim Soyisim: Nihat
Eline  gözüne  sağlık Anıl kardeşim.Hakikaten  çok faydalı bir çalışma ve bilgi biz Amatör camiasına.Teşekkürler bunu yanımda taşıdığım kanun ve yönetmelikler arasına alacağım.73
TA2ANS NİHAT SEBİT BOSTANCI/İSTANBUL

  Çevrimdışı TA2AOG (SK)

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *****
 • Bu Mesajı : 36
 • İleti: 646
 • İsim Soyisim: Osman Güler
Alıntı
Bu   anlatılanlar ışığında konuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, benim   kullandığım el cihazım 0.1 MHZ ile 1300 MHZ arasında dinleme yapabilen (   Kenwood Th-F7 e) bir cihazdır. Bu cihaz ayrıca Bilgi Teknolojileri   Kurumu tarafından ithaline izin verilen cihazlar arasındadır. 
Bu cihazın ithaline izin verilmesi 144~146  ve 430~440 gibi göründüğü içindir. Sonradan yapılan modifikasyonlar ise yapanı bağlar ve hukuki yaptırımı gerekebilir.

  Çevrimdışı TA2ANI

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 2
 • İleti: 45
Linklerin Görülmesine İzin Verilmiyor. Üye Ol ya da Giriş Yap
Alıntı
Bu   anlatılanlar ışığında konuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, benim   kullandığım el cihazım 0.1 MHZ ile 1300 MHZ arasında dinleme yapabilen (   Kenwood Th-F7 e) bir cihazdır. Bu cihaz ayrıca Bilgi Teknolojileri   Kurumu tarafından ithaline izin verilen cihazlar arasındadır. 
Bu cihazın ithaline izin verilmesi 144~146  ve 430~440 gibi göründüğü içindir. Sonradan yapılan modifikasyonlar ise yapanı bağlar ve hukuki yaptırımı gerekebilir.


Cihaza sonradan yapılan bir modifikasyon yoktur. Hukuki yaptırımın bir dayanağının olması gerekmektedir. Cihazlara sonradan yapılan modifikasyonların yaptırımı olduğunu düzenleyen bir kanun benim bilgim dahilinde yok. Ama bence de olması gerekmekte.
Elektronik haberleşme Kanununun 63. maddesinin 5.fıkrasının a bendi bu tip modifikasyonlar için uygulanabilir. Ama orada da kurum düzeltilmesi için bir süre tanıyor.
« Son Düzenleme: 31 Ocak 2011, 00:34:34 Gönderen: tb2bay »

  Çevrimdışı TA2ANI

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 2
 • İleti: 45
Öncelikle şunu söylemek isterim, yazdıklarım benim amatör olarak şahsi yorumum değil, mesleğim gereği yapmış olduğum bir hukuki mütalaadır. Dolayısı ile hukuki kaynaklara dayanılarak yazılmıştır. İçerisinde sadece bazı kanun maddelerinin değerlendirilmesi vardır.


TA1PB- Sizin şahsi kanaatinizde burada yazanlar dışında değil benim anladığım kadarı ile. Bir tek şu var. Ben bir cihazı yasal yollarla, faturalı olarak almışım ve bana tahsis edilen frekans aralığında kullanıyorum. Bu cihazın başka frekanslarda tx yapması için de bir şey yapmamışım. Şimdi bu durumda cihaza benim bir müdahalem olmadığı halde cihaz o frekansta tx yapıyor ise bu benim kusuru mudur yoksa o frekansa her cihazın tx yapmasını engellemeyenlerin mi kusurudur? Kaldı ki ben cihazımın bahsi geçen frekanslarda tx yapıp yapamayacağını da bilmiyorum.

  Çevrimdışı TA2ANI

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 2
 • İleti: 45
Amatörlük açısından amatör frekans dışında tx yapmak amatörlük belgesinin ve çağrı işaretinin iptaline neden olmakta. Eğer bu tx sonucu başka bir suç işleniyorsa o suçtan da yargılanır. Ancak bu uygulamada nasıl oluyor onu bilmiyorum. Yani birisi tahsisli frekans dışında tx yaptı  ise bu kişinin tespiti nasıl yapılır. BTK bunu denetlemekle yükümlü. Peki bu kişi sadece bir kere tx yapsa bulunabilir mi? Yoksa devamlı mı tx yaparsa bulunur? İşte bunlar da uygulama sorunlarıdır bence. Çünkü kanun yapmak başka bir şey onu uygulatmak bambaşka bir şeydir. Ne yazık ki bizde önce kanun yapılır, uygulamasının nasıl olacağı uygulayıcılara sorun olarak kalır.

  Çevrimdışı TA3DN

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 48
 • İleti: 1452
 • İsim Soyisim: Bülent Yalçın
Anıl bey.
Bence burada amatörlerin iyiniyet ve amatörlük ilkelerine bağlı olarak hobilerini yapması devreye giriyor.
Kendisine kamugörevlisi süsü vermedikçe,arabana  siren takmadıkça ve uluorta yerde kamu frekanslarını dinlemedikçe kimse gelipte birşey sormuyor.
Kahvelerde 4-5 çay parası vermemek için polis frekansını açmazsak kimsede üzerimize gelmez.Bence yine konu dolaşıyor eğitim,eğitim ve iyiniyete dayanıyor...

Amatör Telsizcilik - Türkiye Telsiz ve Radyo Amatörleri Bilgi Paylaşım Platformu

Sponsor

  TB2BBK
 • Ziyaretçi
sayın Anıl bey bu bilgilendirmeniz için teşekkürler bugünde buna benzer konuyu havadan görüştük. elinde dinleme belgesi olan herkez istediği yeri dinler.ulaştırma bakanlığı onayı ile ancak 2314 ve 2318 sayılı kanunun 1.maddesi  içi işleri bakanlığı tarafından alınan izinle özel radyola tv ve telsiz sistemleri alıcıları hakkındaki kanun saklı kalarak, diğer telsiz sistemlerinin bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. kaldıki emniyet frekansını dinleyen adam bir netice elde edemez çünkü onlarda bizim Q kodlarına benzeyen rakkamsal kodlar kullanmakta ve avrupa birligi uyum yasaları çerçevesinde  bu konu oturmuştur.yurt dışında amatör telsizci kamu frekanslarını dinler ve yasal dır. burası türkiye her an herşey olabiliyor doğru söylüyorsunuz ülkemize giren cihazlar dinlemeye açık bize sadece çalışma frekansınız bu denmiş. onun dışında karışılmıyor çünkü yerel otoritelerle amatör telsizciler özel durumlarda birbirleri ile koordine etsin diye bizlere bırakmışlar, ama bunu net bir şekilde söylememişler ileride çıkacak bir durumda  ne olabilecini bize zaten özetlemişsiniz. telsizlerimizi, amacının içinde kullandığımız sürece sorun olmayacaktır. 

  Çevrimdışı TA3CB

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *****
 • Bu Mesajı : 18
 • İleti: 569
 • İsim Soyisim: Mehmet Gültekin
Değerli arkadaşlar.Yorumlarınız için teşekürler.Butür bilgilere ihtiyacımız var.Bilhassa yeni amatör olan arkadaşların.selamlar..73
KORSAN

  TA3FB
 • Ziyaretçi
Şükür sonunda bir hukuk adamı çıktı yorumunu yaptı. Yıllardan beri çeşitli platformlarda hep bunu dile getirmiştim. Ben şahsım adına epey bilgilendim. Site yöneticilerine bir teklifim var. Hukuk konusunda bir bölüm açılıp, konunun sabitlenmesini istiyorum.
Fazla söze gerek yok. Yorumunuz adına size teşekkür ederim.
Barış
TA3FB
Çanakkale

  Çevrimdışı TB1BHG

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • ****
 • Bu Mesajı : 23
 • İleti: 357
 • İsim Soyisim: Gökhan Köseoğlu
  Sayın TB2BAY  arkadaşımıza bizleri bilgilendirdiği için teşekkür ederiz.zaten bir amatörün kendisini telsizi vasıtasıyla kamu görevlisi gibi tanıtarak menfaat sağlamaya çalışmasını düşünemediğim gibi bana çok komik geliyor.bizlerin  radyo amatörü olmamız tamamen bir hobi çalışması olup maddi çıkar ilişkisine dayanmaması gerekir.kamuya açık yerlerde cihazımızı resmi frekanslarda açarak kendimizi her hangi bir kamu kuruluşu mensubu gibi tanıtırsak tabiki sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırız.bence en iyisi cihazlarımıza sadece amatör frekansları yükleyip ve kanalları başka frekans yüklenmeyecek şekilde kilitleyip yanımıza da bu konudaki kanun ve yönetmeliğin bir fotokopisini alarak gezmemiz en doğrusu olacaktır.hepinizi saygıyla selamlarım.73..
H.Gökhan Köseoğlu. KN41MF

  Çevrimdışı TA3TS

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 0
 • İleti: 3
 • İsim Soyisim: Sezgin Kenar
.....
« Son Düzenleme: 25 Mart 2011, 20:13:54 Gönderen: TA3TS »

  Çevrimdışı TA3AFO

 • Amatör Telsizci
 • Sitenin Sahibi
 • ***
 • Bu Mesajı : 1
 • İleti: 101
 • İsim Soyisim: FERHAT ÖZEL
 kamu aracları harıcınde aracların tepe lambası ve sıren bulundurması yasaktır dye bılıyom
« Son Düzenleme: 14 Mart 2011, 00:02:06 Gönderen: TB3CFO »

  Çevrimdışı TA3CY

 • Sistem Yöneticisi
 • Sitenin Sahibi
 • *
 • Bu Mesajı : 144
 • İleti: 3423
 • İsim Soyisim: Yücel KASAP
Konuyu başkalaştırmayın,yada yeni konuda ele alın....
İzmirden selamlar


Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş reddit Paylaş twitter

xx
Amatör Telsizciliğin geleceği

Başlatan tb2mok

3 Yanıt
5117 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2013, 03:59:16
Gönderen: TA2ATG
xx
Amatör Telsizciliğin Ülkemizdeki Tarihçesi

Başlatan TB2PMH

0 Yanıt
3604 Gösterim
Son İleti 22 Mart 2012, 15:04:53
Gönderen: TB2PMH
xx
KEGM Son yapılan Sınav İzmir Amatör Telsizciliğin Ayaklar altına alınması

Başlatan TA4IOK

53 Yanıt
20959 Gösterim
Son İleti 14 Kasım 2012, 15:51:42
Gönderen: TA3CY
xx
Amatör Lisansı Bekleyen Amatör Adayının Soruları

Başlatan TB2DKG

0 Yanıt
1553 Gösterim
Son İleti 02 Nisan 2017, 12:02:22
Gönderen: TB2DKG
xx
AMATÖR TELSİZCİLİK VE AMATÖR TELSİZCİLER

Başlatan ismail28

0 Yanıt
5789 Gösterim
Son İleti 17 Mart 2011, 01:53:31
Gönderen: ismail28