ANA SAYFA

FREKNAS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖLÇÜTLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Kısaltmalar, Tanımlar ve Genel Ölçütler

Kısaltmalar Tanımlar
MADDE 1- (1) Bu ölçütlerde yer alan kısaltma ve tanımlardan;

a) Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini,

b) Alarm sistemi: Sosyal alarmlar ile güvenlik ve emniyet için alarmları içeren alarm sistemlerini,

c) Aktif tıbbi gereçler (AMI-Active Medical Implants): Tıbbi veya cerrahi yöntem ile insan veya hayvan vücudunun tam veya kısmen içine yerleştirilen cihaz ile ilgili çevre birimleri,

ç) Algıla ve Kaçın (DAA-Detect and Avoid) metodu: Bir telsiz cihazının; gönderme yapmadan önce çalıştığı frekans bandındaki mevcut kanalları kontrol etmesi, başka sistemler tarafından kullanılmakta olan kanalları kullanmaktan kaçınması ve göndermeyi boş bulduğu kanallardan yapması esasına dayanan enterferans önleme metodunu,

d) Amatör telsiz istasyonu: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla, amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişilerin bu Teknik Ölçütlerde belirtilen frekans ve güç sınırlarında kullandığı sabit, araç ve el telsiz cihazlarının her biri veya birkaçından oluşan amatör telsiz istasyonunu,

e) Amatör telsizci: Hiçbir maddi, kişisel veya siyasi çıkar gözetmeden, sadece kendi istek ve çabası ile telsiz iletişim teknikleri alanında kendini yetiştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası amatör telsizcilik faaliyetinde bulunmak isteyen ve amatör telsizcilik belgesine sahip olan gerçek kişiyi,

f) Amatör telsizcilik belgesi: KEGM tarafından verilen ve amatör telsizcinin sınıfı, yetkileri ve çağrı işaretini belirleyen belgeyi,

g) AMPR (Amateur Packet Radio): Amatör Paket Radyo Sistemini,

ğ) APRS (Automatic Position/Packet Reporting System): Otomatik Pozisyon Belirleme/Paket Haberleşme Sistemini

h) Çift tonlu çoklu frekans kodlaması (DTMF-Dual Tone Multi Frequency): Band içi telekomünikasyon sinyalleşmesini (rakamların ses sinyaline dönüştürülmesi),

ı) Dar bölge telsiz çağrı (paging) sistemleri: Herhangi bir kuruluşun faaliyet gösterdiği hastane, otel, fabrika, depo gibi bina içlerinde veya bir kampüs gibi taşınmaz sınırları içerisindeki münhasıran kendi faaliyetine yönelik olarak kurulacak sabit verici veya sabit vericialıcı ile portatif alıcı, portatif verici veya portatif verici-alıcı cihazlarından meydana gelen bir telsiz sistemini,

i) DFS (Dynamic Frequency Selection): Dinamik frekans seçimini,

j) Düşük Görev Çevrimi (LDC-Low Duty Cycle) metodu: Gönderilen tüm sinyallerin sürelerinin toplamının her bir saniye içerisinde saniyenin yüzde beşinden (%5) az olması ve her bir saat içerisinde saatin binde beşinden (%0,5) az olması ve her gönderilen sinyalin süresinin 5 ms’yi geçmemesinin sağlanmasını,

k) e.i.r.p. (Effective isotropic radiated power): Antene aktarılan güç ile verilen bir yönde izotropik bir antene göre anten kazancının çarpımı olan etkin izotropik yayılım gücünü,

l) Endüktif sistemler: Yakın alan haberleşmesi için endüktif halka sistemleri ile manyetik alanları kullanan telsiz sistemlerini, m) e.r.p. (Effective radiated power): Antene aktarılan güç ile verilen bir yönde yarım-dalga dipol antene göre anten kazancının çarpımı olan etkin yayılım gücünü,

n) FM (Frequency Modulation): Frekans modülasyonunu,

o) Frekans Atlamalı Spektrum Yayılımı (FHSS-Frequency Hopping Spread Spectrum): Alıcı ve vericinin eş zamanlı olarak bir frekanstan diğerine atlayabilmesi kabiliyetini,

ö) Frekans bandı: Başlangıç ve bitiş frekansları arasındaki aralığı,

p) FSTV (Fast Scan TV): Hızlı Taramalı Televizyon Sistemini,

r) Geliştirilmiş Sayısal Kablosuz Telekomünikasyon Sistemleri (DECT-Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : Telefon hattına bağlı, birbirleriyle elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sayısal teknikler kullanılarak irtibatlı, sabit, portatif cihazlardan oluşan ve/veya hücresel yapı ile telefon santraline bağlı olarak bina veya kompleks dahilinde kullanılan sistemler ile veri iletimine olanak sağlayan kablosuz sistemleri,

s) Genişband veri iletimi sistemi: Tipik kullanımları kablosuz erişim sistemleri ve yerel ağ radyo şebekeleri olan ve genişband modülasyon tekniklerini spektruma erişmek için kullanan telsiz sistemlerini,

ş) Göndermeden Önce Dinle (LBT-Listen Before Talk) : Bir telsiz cihazının, kullandığı banddaki doluluğu algılayarak band boşalana kadar veya boş bir banda geçiş yapılana kadar beklemesi kabiliyetini,

t) Görev çevrimi (Duty cycle): Tek bir verici cihazın gözlemlenen frekans bandında aktif olarak çalıştığı sürenin aksi belirtilmediği sürece bir saatlik gözlem zamanına yüzde olarak ifade edilmiş oranını,

u) Halk Bandı (CB-Citizen Band) telsiz cihazı: 26960-27410 kHz frekans bandı içinde elektromanyetik girişimlere açık, bu Yönetmelikte belirtilen teknik ölçütlere uygun olarak kullanılan sabit, mobil ve el telsizlerinden meydana gelen telsiz cihazını,

ü) İnternet-Telsiz Arayüzü (Gateway): Bir arabirim kullanımı ile haberleşme sistemleri arasında veri, görüntü veya ses aktarma sistemini,

v) ITU (International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliğini,

y) ITU-R (ITU Radiocommunication Sector): ITU Radyokomünikasyon Sektörünü,

z) İşitmeye yardımcı cihazlar (ALD-Assistive Listening Devices): Tipik kullanımı bir veya birden fazla verici ile bir veya birden fazla alıcıyı içeren ve işitme engelli insanların dinleme kapasitelerini arttırmaya izin veren cihazları,

aa) Kablosuz audio ve multimedya yayın sistemleri: Kablosuz kulaklık, hoparlör vb. ses/video iletimleri ve ses/video senkronizasyonu sinyalleri için kullanılan sistemleri,

bb) Kablosuz mikrofon: Ses iletimi için vücut üzerine giyilebilir veya elde tutulabilir küçük, düşük güçlü vericiyi,

cc) Kablosuz ses yayın sistemi: Konut sitesi, organize sanayi bölgesi, fabrika sahası, park ve bahçe gibi sınırları belirli lokal alanlarda veya il, ilçe ve belde belediye mücavir alanlarında, köy tüzel kişiliklerinde veya Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet alanlarında kullanılan bir sabit verici ve birden fazla alıcıdan oluşan telsiz sistemini,

çç) Kanal aralığı: Komşu iki kanalın merkez frekansları arasındaki aralığı,

dd) Karelerin ortalamasının karekökü (rms-root mean square): Sinyalin karesinin ortalamasının karekökü ile hesaplanmış değeri,

ee) KEGM: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nü,

ff) Kısa mesafe erişimli telsiz (KET) cihazları: Tek veya iki yönlü haberleşme sağlayan ve düşük güçte kısa mesafeli iletim yapan telsiz vericilerini,

gg) Kodlu haberleşme: Haberleşmenin üçüncü şahıslar tarafından anlaşılmaması için mesajların önceden üzerinde anlaşılmış bir koda göre değiştirilerek iletilmesini,

ğğ) Konum izleme tip 1 (LT1-Location Tracking Type 1): Genellikle insanların ve nesnelerin konumlarının izlenmesi amacıyla kullanılan sistemlerini,

hh) Maksimum çıkış gücü: Bir cihazın vericisinin çıkış gücü ile anten kazancından doğan toplam gücünü,

ıı) Maksimum ortalama güç yoğunluğu: Belirli bir frekanstaki test altındaki telsiz cihazının e.i.r.p. seviyesi olarak belirtilen, belirli ölçüm koşulları altında maksimum sinyal seviyesi yönünde yayılan birim band genişliği (söz konusu frekans üzerine ortalanmış) başına ortalama gücü,

ii) Malzeme algılama cihazları (Material sensing device): Bir yapının içindeki nesnelerin yerini tespit etmek veya bir malzemenin fiziksel özelliklerini belirlemek için tasarlanan radyo-tespit uygulamasına imkân veren cihazları,

jj) Model kontrol cihazları: Modellerin (prensip olarak araçların minyatür gösterimleri) havada, karada ve su yüzeyinin üstünde ve altındaki hareketlerini uzaktan kontrol etmek için kullanılan telekomut ve telemetri cihazları,

kk) NFC (Near Field Communication): Yakın alan haberleşmesini,

ll) Ortalama e.i.r.p.: TPC kullanıldığı durumlarda iletim sırasındaki en yüksek e.i.r.p. değerini,

mm) Ortalama e.i.r.p. yoğunluğu: 1 MHz çözünürlük ile 1 ms ve daha az sürede ortalaması alınan RMS detektörü ile ölçülen yoğunluğu,

nn) Otomatik Araç Tanımlama Sistemi (AVI-Automatic Vehicle Identification): Araçta teçhiz edilmiş bir verici ve yol üzerine yerleştirilmiş sorgulama üniteleri vasıtasıyla, aracın durumu ile ilgili bilgilerin genel trafik veya demiryolu işletmesinin araç idare sistemlerine ulaşmasını sağlayan sistemi,

oo) Otomatik Tren Kontrol Sistemi (Eurobalise): Demiryolu işletmelerine, tren hattına yerleştirilmiş aktarıcılar aracılığıyla trenin teşkili (vagon sayısı, ağırlık ve benzeri) ve tren hattının ileri kesimine ait hız, sinyal bilgileri, viraj, kayma, kar, çamur ve benzeri trafik bilgilerini trendeki ekrana aktarmak suretiyle bilgi veren ve güvenli otomatik seyir sağlayan tren kontrol sistemini,

öö) Otomotiv radarı: Taşıtın fonksiyonlarını destekleyici hareketli radarı,

pp) Özel Mobil Telsiz 446 (PMR 446-Private Mobile Radio 446): Kısa mesafe erişimli ses ve veri haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü el telsiz cihazlarını (baz istasyonu, röle ve altyapı şebeke elemanı hariç),

rr) PACTOR: Destekleyen Terminal Düğüm Kontrolörleri (Terminal Node Controller (TNC)) yardımıyla kullanılabilen, birden fazla alt taşıyıcı kullanan Faz Kaydırmalı Anahtarlama (multi-sub-carrier-PhaseShift Keying (PSK)) ve ARQ (Automatic Request) temeline dayanan sayısal haberleşme modunu,

ss) PSK (Phase Shift Keying): Faz Kaydırmalı Anahtarlama modunu

şş) Radyo frekans tanımlama cihazları (RFID-Radio Frequency Identification Device): Tipik kullanımı nesnelerin izlenmesi ve tanımlanması olan etiket/okuyucu tabanlı radyo haberleşme cihazlarını,

tt) Radyo-tespit cihazı (Radiodetermination equipment): Radyo dalgalarının iletim özelliklerini kullanarak; bir nesnenin konumunu, hızını ve/veya başka özelliklerini belirlemeyi veya bunlara ilişkin bilgi edinmeyi sağlayan cihazı,

uu) RF (Radio Frequency): Radyo frekansını,

üü) RTTY (Radio Teletype): Radyo Teleksi,

vv) Sayaç okuma: Elektrik, gaz ve su gibi akıllı şebekelerde uzaktan ölçüm, izleme ve veri iletimine izin veren çift yönlü telsiz haberleşme sistemlerinin bir parçası olan telsiz cihazlarını,

yy) Seviye sondalama radarı (LPR-Level Probing Radar): UWB emisyon teknolojisini kullanan, endüstriyel ortamda eğitimli personel tarafından profesyonelce kurulan ve çeşitli maddelerin (genellikle sıvı ve granüllü) dikey yöndeki seviyelerini ölçmek amacıyla süreç kontrollerinde kullanılan verici ve alıcı özellikli telsiz cihazını, cy

zz) Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi,

aaa) Sosyal alarm sistemleri: Özellikle yaşlı veya engelli şahısların zor durumda kaldıklarında yardım için çağrı başlatmak amacıyla kullandıkları telsiz çağrı sistemlerini,

bbb) SSTV (Slow Scan TV): Yavaş Taramalı Televizyon sistemini,

ccc) Şebeke erişim noktası: Veri şebekesinde, şebekede bulunan diğer kısa mesafe erişimli cihazların şebeke dışında konumlanan diğer platformlara bağlantı kurmasını sağlayan sabit karasal kısa mesafe erişimli cihazı,

ççç) Tahsisli (Dedicated) anten: Cihazın ayrılabilir (kablo-konnektör veya dalga kılavuzu- konnektör ile bağlanabilen) bir parçası olarak üretilmiş ve sadece bu ve/veya benzer cihazlar ile kullanılmak üzere üretilmiş ve cihazla birlikte kullanılan anteni,

ddd) Tank seviye sondalama radarı (TLPR-Tank Level Probing Radar): Çeşitli maddelerin (genellikle sıvı ve granüllü) miktarını ölçmek amacıyla tank seviye ölçümünde kullanılan radarı,

eee) TCP/IP (Transmision Control Protocol/Internet Protocol): İnternet Haberleşme Protokolünü,

fff) Tepe (peak) gücü: e.i.r.p. olarak belirtilen ve belirli ölçüm koşulları altında maksimum sinyal seviyesi doğrultusunda, 50 MHz'lik bir band genişliği içinde en yüksek ortalama yayılan gücünün meydana geldiği frekanstaki gücü,

ggg) Tepe zarf gücü (PEP-Peak Envelope Power): Bir RF çevriminde, modülasyon kapalı dalgasının en üst tepesinde antene iletilen ortalama gücü,

ğğğ) Tıbbi Vücut Alan Şebeke Sistemleri (MBANS-Medical Body Area Network Systems): Sağlık tesislerinde ve hastaların evlerinde kullanılmak üzere izleme, teşhis ve tedavi amacıyla tıbbi cihazlardan ses içermeyen verilerin gönderilmesi alınması için kullanılan düşük güçlü alan şebeke sistemlerini,

hhh) Toplam güç spektral yoğunluğu (Total power spectral density): En az 15 derece çözünürlükle ölçüm senaryosu (ölçüm seti ETSI TS EN 302 065-4 içinde yer almaktadır) çerçevesinde bir küre üzerinden ölçülen ortalama güç spektral yoğunluğunun ortalamasını,

ııı) Tren Koruma Sistemi (Euroloop): Demiryollarında aynı hat üzerinde birbirini izleyecek şekilde monte edilmiş ve mevcut hattın bir elektrik şebekesi olarak kullanılmasıyla oluşturulmuş iletim hatları üzerinden gönderme yapmak suretiyle, trenin güvenli seyrini sağlayacak hız, yol durumu, sinyal bilgisi, mesafe ölçümü gibi bilgilerin aktarıldığı tren koruma sistemini,

iii) TS: Türk Standardını,

jjj) Tümleşik (Integral) anten: Kullanıcının başka bir anteni bağlamak amacıyla cihazdan bağlantısını ayıramadığı cihazın ayrılmaz/sabit bir parçası olarak tasarlanmış anteni,

kkk) Ulaştırma ve trafik telematik sistemleri: Tipik kullanımı araçlar arası (örneğin; araba ile araba arasındaki), araç ile sabit yer (örneğin, araçtan altyapıya) ve araç ile kullanıcı arası haberleşme olan ve ulaşım (karayolu, demiryolu, deniz veya hava ilgili teknik kısıtlamalara bağlı olarak), trafik yönetimi, ücret toplama, navigasyon, mobilite yönetimi ve akıllı ulaşım sistemleri alanlarında kullanılan telsiz cihazlarını,

lll) Ultra düşük güçlü aktif tıbbi gereçler (ULP-AMI-Ultra Low Power Active Medical Implants): Vücut içine yerleştirilen cihaz ile harici cihaz arasındaki ses-dışı sayısal haberleşmeyi sağlayan özel düşük güçlü cihazları,

mmm) Ultra genişband (UWB-Ultra wideband) cihazlar: 50 MHz'den daha geniş bir frekans aralığında yayılmış radyo frekansı enerjisinin maksatlı olarak üretilmesini ve iletilmesini içeren, kısa mesafeli haberleşme için bir bütünleyici parça veya aksesuar olarak teknolojiyi içeren cihazları,

nnn) Uyarlanabilir Frekans Çevikliği (AFA-Adaptive Frequency Agility): Cihazın kendi kullanım özelliğine göre tanımlı bir aralıkta boş olan bandı bularak yayım frekansını o banda değiştirme kabiliyetini,

ooo) Uyarlanabilir Güç Kontrolü (APC-Automatic/Adaptive Power Control): Diğer telsiz cihaz ve sistemlerine ve uygulamalarına elektromanyetik girişimden kaçınmak amacıyla verici gücünü düzenleyen otomatik mekanizma,

ööö) Uzaktan kumanda: Model kontrol cihazlarının dışında kalan cihaz ve makinelerin işlevlerini veya hareketlerini, uzaktan başlatmaya, değiştirmeye veya durdurmaya yarayan telsiz cihazlarını,

ppp) Uzaktan ölçüm: Uzakta bulunan sisteme ait verileri elektromanyetik dalgalar aracılığıyla otomatik olarak ölçmeye ve kaydetmeye yarayan bir verici ve bir alıcı telsiz cihazından meydana gelen sistemi,

rrr) Verici Gücü Kontrolü (TPC-Transmit Power Control): Bir telsiz cihazının, çıkış gücünü diğer sistemlere elektromanyetik girişimi azaltmak amacıyla kontrol edebilme kabiliyetini,

sss) Veri şebekesi: Şebeke erişim noktaları dâhil olmak üzere tüm şebeke elemanları ve bunlar arasındaki telsiz bağlantılarını içeren şebekeyi,

şşş) Yapı malzeme analizi (BMA-Building material analysis) sistemleri: Çeşitli yapılar içerisinde yer alan boru, kablo veya benzeri duvar içi malzemelerin yerlerinin tespiti veya fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılan sistemleri,

ttt) Yer ve duvar tetkiklerinde kullanılan radar (GPR/WPR-Ground/Wall probing radar) sistemleri: Yer altının veya duvarların (radar tarafından yayılan sinyalin çoğunluğunu emecek kalınlık ve yoğunluğa sahip) iç kısımlarının analiz edilmesi (yere gömülü veya duvar içindeki cisimlerin görüntülerinin elde edilmesi veya tespiti, yerin veya duvarın fiziksel özelliklerinin belirlenmesi tespiti vb.) amacıyla, yer veya duvara yakın bir mesafede veya en fazla 1 metre mesafede (uçaklardan kontrol edilebilenler hariç), yayılan sinyallerin yer veya duvarın içine yönlendirilmesi yöntemiyle yetkili personel tarafından kullanılan sistemleri,ifade eder

(2) Bu Teknik Ölçütler’de geçen ancak birinci fıkrada tanımlanmayan kavramlar ve kısaltmalar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.


Genel Ölçüt

MADDE 2
- (1) Aksi belirtilmedikçe, bu Teknik Ölçütler’de yer alan telsiz cihaz ve sistemlerinin tahsisli veya tümleşik anten kullanmaları gerekmektedir.

Amatör telsiz istasyonu

MADDE 21 (1) Amatör telsiz istasyonları; Tablo-25’te belirtilen teknik ölçütlere uygun olmak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılır.

(2) Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

(3) Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

(4) Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

(5) Amatör telsizciler, antenlerin monte edileceği yüksek kule ya da yapılarda ışıklandırma ve benzeri tedbirleri alırlar.

(6) Amatör telsizciler, trafiğe açık hava alanlarının civarında kurulacak anten tesislerinden kaynaklanan zararlı elektromanyetik girişimi giderici her türlü önlem alırlar.

(7) Amatör telsiz istasyonundaki vericilerin ayarları ve ölçümleri sırasında suni yük (dummy load) kullanılır.

(8) KEGM’ye bildirimde bulunmak kaydıyla ülkemiz ile mütekabiliyet anlaşması bulunan yabancı bir ülkeden ülkemize gelen yabancı amatör telsizcilerin kullandıkları telsiz cihaz ve sistemleri bu düzenleme hükümlerine uymak kaydıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma izni ve ruhsattan muaftır.

(9) A sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; tüm amatör telsiz istasyonlarında bu sınıfa izin verilen ve Tablo-25’te belirtilen frekansları yine aynı tabloda belirtilen teknik kriterlere uymak kaydıyla kullanırlar.

(10) B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-25’te belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler.

(11) A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

(12) Amatör telsizciler, amatör telsiz dernekleri tarafından kurulan tekrarlayıcı (role) sistemleri aracılığı ile amatör faaliyetlerde bulunabilirler. Amatör telsizciler, deneysel ya da internet-telsiz arayüzü kullanan diğer amatör telsizcilik faaliyetlerinde de bulunabilir; bu durumlarda Kurum tarafından yapılan frekans planlamasına uyulur.

(13) Amatör telsizciler tarafından, yurt içi veya uluslararası amatör haberleşme mesajlarının, (Q) kodları, mors kodu, RTTY, SSTV, FSTV, PSK, PACTOR, AMPR, APRS, TCP/IP ve benzerleri gibi uluslararası amatör haberleşmelerde ve uygulamalarda kullanılan yöntemler dışında; üçüncü şahısların yapılan haberleşmeyi çeşitli cihazlar ve yazılımlar kullanarak dinlemelerini engelleyecek şekilde, özel sistemler kullanılarak, kriptolu olarak alamazlar veya gönderemezler.


FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖLÇÜTLER

TABLO 25 :amatör telsiz cihaz ve sistemleri teknik ölçütler

Frekans Bandı Verici Çıkış Gücü Verici PEP Gücü Emisyon Tipi (Tablo 25-1) İzin Verilen Belge Sınıfı İlave Kullanım Kısıtlamaları
135.7-137.8 kHz 1W 5W A1A, A1B A  
472-479 kHz 1W   A
1810-1840 kHz 9W 30W A1A, J3E A J3E emisyonu sadece 1832 – 1835 kHz band aralığında kullanılabilir.
1840-1850 kHz 9W 30W
3500-3610 kHz 75W 75W A1A, A1B, A2A,
A3J, F1A, F2B,
F2A, H3E, J2A,
J2B, J3C, J3E,
R3E
Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla işbirliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Uluslararası Amatör DX kullanımıdır.
3610-3800 kHz 75W 75W
5351.5-5366.5 kHz 15W 15W  
7000-7200 kHz 75W 75W Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 W çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 7000-7100 kHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir.
10100-10150 kHz 75W 100W Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band Türkiye'de birinci öncelikle sabit hizmetlere ayrılmıştır, ancak olağanüstü hallerde 10100 kHz nokta frekansı resmi makamlarla işbirliği içinde olağanüstü hal telsiz haberleşmesinin idamesine yardımcı olmak amacıyla amatör telsiz istasyonları tarafından da kullanılabilecektir.
Bu bandda yalnız mors kodu ve dijital modlarda haberleşme yapılabilecektir.
14000-14250 kHz
14250-14350 kHz
75W 400W Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir
18068-18168 kHz 75W 400W Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin
edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir
21000-21150 kHz 75W 400W Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir
21151-21450 kHz 75W 400W Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
24890-24990 kHz 75W 400W Türkiye'de öncelikle sabit hizmet istasyonları için uygun band temin
edildiğinde amatör hizmeti için bu bandda birinci öncelikli tahsis edilebilecektir.
Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
28000-29700 kHz 75W 400W Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla iş birliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
F3E ve G3E emisyon tipleri 28000–29500 kHz arasında kullanılmayacaktır.
Eğitim ve özendirme amacı ile B sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahibi olan
telsizciler, kendi imalatları olan ve en fazla 5 W çıkış gücündeki bir cihaz ile HF bandında 28000-29700 MHz frekans bandında haberleşme yapabilecektir
50-52 MHz 75W 75W A ve B  
144-146 MHz 75W 400W A, B ve C Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla işbirliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir.
Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W seviyesini geçemeyecektir.
C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.Olağanüstü hallerde normal haberleşme için resmi makamlarca kullanılır, ancak bu makamlarla işbirliği içinde haberleşmenin idamesine yardımcı olmak suretiyle kullanılabilecektir.
Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir.
Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
Bu bandda amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarının azami çıkış gücü 25 W seviyesini geçemeyecektir.
C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 144-146 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
430.2-430.7 MHz      
431.550-431.825 MHz     Bu band amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarında kullanılacaktır.
432.000-432.975 MHz     Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir.
Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 430-440 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektirBu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir.
Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
C Sınıfı amatör telsizciler tarafından 430-440 MHz frekans bandında verici çıkış gücü 5 W seviyesini geçmeyecek şekilde haberleşme yapılabilecektir.
433.400-433.575 MHz  
435.00-437.975 MHz  
439.150-439.425 MHz Bu band amatör telsiz dernekleri tarafından kurulacak olan role cihazlarında kullanılacaktır.
1240-1300 MHz 
1240-1300 MHz 
A ve B Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir. Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de
kullanılabilecektir.Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
El telsizlerinin frekans modülasyon modunda azami 5 W verici çıkış gücünü geçemeyecektir. Dünya-Ay-Dünya haberleşmesinde de
kullanılabilecektir.
5650-5670 MHz  
5820-5850 MHz  
10450-10452 MHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
24000-24050 MHz Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
47-47.2 GHz         Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
75.5-76 GHz         Bu band amatör ve amatör uydu haberleşmesinde de kullanılabilecektir.
134-136 GHz        
136-142 GHz        
FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNE İLİŞKİN TEKNİK ÖLÇÜTLER
Tablo 25-1 Emisyon Tipleri
Kısaltmalar Emisyon Çeşidi Band Genişliği
A1A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını. 100 Hz
A1B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 100 Hz
A2A Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık - kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını. 2.1 kHz
A2B Genlik modülasyonlu, çift kenar band, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını. 2.1 kHz
A3C Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimil. 3 kHz
A3F Genlik modülasyonlu, çift kenar band, analog bilgi, ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 10.5 MHz
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan band analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 7.25 MHz
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 304 Hz
F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 304 Hz
F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 1,42 kHz
F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını. 1,42 kHz
F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz
F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz
G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. (29.7 MHz'in altındaki frekans bandlarında maksimum band genişliği 6 kHz'dir.) 16 kHz
H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz
J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını. 134 Hz
J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını. 134 Hz
J3C Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimil. 3 kHz
J3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden kanallı telefon yayını. 3 kHz
J3F Genlik modülasyonlu, tek kenar band, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını. 6 MHz
R3E Genlik modülasyonlu, tek kenar band, azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını. 3 kHz